tisdag 16 mars 2021

Linnés förhållande till rasism är komplicerat

 

Staty av Carl von Linné av Carl Eldh, utanför Linnémuseet.  
Foto: Annika Windahl Pontén

Debatten om Linné och rasism verkar inte riktigt ha tagit slut. Senast fanns ett inlägg i UNT (20/2 2021) med rubrik “Carl von Linné var ett barn av sin tid”. I denna argumenterar tre neurologer, Birgitta Söderfeldt, Shala Ghaderi Berntsson och Anne-Marie Landtblom för att Linné inte uttrycker sig på ett rasistiskt sätt. Denna artikel fick mig och Linda Andersson Burnett att reagera och skriva följande text. Den ska inte ses endast som en replik, men som vårt inlägg i denna debatt. Vi försökte få UNT att publicera denna text, men de ville att vi skulle skriva en mycket kort replik vilket inte är det vi vill eftersom debatten är större än så. Debattörerna anför att Gunnar Broberg och Ann-Mari Jönsson menat att Linné uttrycker sig som brukligt vid tiden medan Mattias Gardell menat att Linnés texter har en koppling till senare tiders rasism. De skriver att Linné undersöker hur människan kunde vara nyttig, och i det sammanhanget identifierar han varieterna. Vidare anför de att Linné är kritisk mot alla människor, inte bara mot människor i andra delar av världen samt att Anders Sparrman var abolitionist och linnean. Detta är innehållsligt problematiskt, det är svårt att se att Linnés intresse för indelning och beskrivning av människan hänger ihop med nyttotänkandet. Det är också ganska typiskt att de undviker de problematiska textställena hos Linné samt inte nämner Carl Peter Thunberg som har en helt annan syn på slaveri än Sparrman. Avslutningsvis skriver artikelförfattarna “Rastänkandet hos 1700-talets människor och särskilt hos vetenskapssamfundet är ett område som varit beforskat i begränsad omfattning. Nya studier om rastänkade, till exempel genom kolonial expansion kommer att kunna skapa mer kunskap om utvecklingen av dessa idéer”. Det här är kanske det vi tycker är mest problematiskt i artikeln: sådan forskning finns. Internationellt finns det ganska gott om den och med botten i just sådan forskning finner Linda och jag att resonemanget som förs är orimligt. Linda Andersson Burnett en av de forskare som ägnar sig exakt åt sådana frågor i Sverige. Linda är forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala Universitet och har två forskningsprojekt som berör linneansk naturalhistoria, kolonialism och rastänkande: https://katalog.uu.se/profile/?id=N20-622 

 

Linnés förhållande till rasism är komplicerat.

Sedan juni 2020 har Carl von Linné debatterats både i Sverige och internationellt. Den tändande gnistan var BLM-rörelsens aktioner efter Georg Floyds död i Minneapolis. Statyer av slavägare kritiserades eller revs. I Sverige har debatten mycket handlat om Linné och om han var rasist eller rasbiolog. Vi menar att denna debatt är alltför polariserad och förenklad och vill nyansera frågan. Debatten har i hög grad förts från en av två ståndpunkter. Ena sidan hävdar att Linné var den förste att formulera ”vetenskaplig rasism” och det går en rak linje till rasbiologi och våra dagars rasism. Andra sidan menar att Linné inte var rasist, allt kan förklaras av att han är ”ett barn av sin tid”. Det senaste inlägget i debatten hade just rubriken ”Carl von Linné var ett barn av sin tid” (UNT 20/2 2021). Vi anser att ingen av dessa ståndpunkter är rimlig och vi vill därför problematisera några argument som förekommit. I våra resonemang stöder vi oss både på egen och andras forskning. Det finns gott om forskning som belyser frågor om Linné, kolonialism och rasism. Sådan forskning bedrivs vid Uppsala universitet, men också internationellt vid t ex Linnean Society. 

Var Linné rasist eller rasbiolog? Linné var intresserad av ordning och gränser i naturen. När det gällde människan trodde han att det fanns en människoart. Han använde inte termen ras men delade in människor i 4 varieteter. De delades in efter världsdelar och hudfärg: europeisk (vit), afrikansk (svart), asiatisk (gul) och amerikansk (röd). Varieteterna knöts till egenskaper och de sämsta fanns hos afrikanen som han ansåg förslappad av varmt klimat. Den vita europén skildras å andra sidan som uppfinningsrik. Linné trodde att skillnader berodde på klimat och seder. Han var inte rasbiolog och kunde inte förutse vad rasbiologer senare skrev. Det finns emellertid en värdering eftersom varieteterna ordnas i en hierarkisk lista. Listan ändras i olika utgåvor, men afrikanen är alltid sist. Linné är en av dem som bidrog till framväxten av vetenskaplig rasism. Vi menar dock att det är svårt att se att vetenskaplig rasism har en “fader”, det är resultat av en historisk process där Linné är en del men där många faktorer och personer inverkat. Att söka en “grundare” blir närmast en omvänd genikult.

Är Linné ett barn av sin tid?  Linné var inte först eller ensam om att uttrycka sig nedlåtande och stereotypt. Hans klassificering i Systema Naturae fick dock stort genomslag och spreds världen över. Naturalhistoriker studerade och klassificerade nu också människor och Linné gav den aktiviteten vetenskaplig förankring. Såväl hans svenska studenter som naturalhistoriker i andra länder, bl a Storbritannien och dess imperium, anammade linneanska idéer. Det är viktigt att tillägga att vissa av Linnés efterföljare lade stor vikt vid skillnader mellan människor, andra väldigt lite.

1700-talet uppvisar ett spektrum av förhållningssätt till människor från olika delar av världen, liksom till slaveri och kolonialism. Det fanns människor med afrikansk bakgrund som Olaudah Equiano och Ottobah Cugoano som skrev om slaveriets barbari och sin egna mänsklighet. Det fanns även kritik mot hur Linné och andra avhumaniserade afrikaner, t ex av filosofen James Beattie. Alla dessa är “barn av sin tid” och ett sådant argument kan inte ursäkta orättvisor eller oförrätter i historisk tid. Vi kommer aldrig ifrån att vi bara kan studera historia genom den lins vår tid utgör. Samhället var annorlunda, då fanns och försvarades orättvisor som vi inte accepterar i dag.

Frågan om vem som får stå staty i vårt offentliga rum är viktig. Att ompröva vem som representeras och varför är rimligt. Ibland är den bästa lösningen att ta ner en staty, ibland finns andra lösningar som att informera om dess komplexa historia. Arvet efter Linné har använts på både bra och dåliga sätt, vare sig det handlar om statyer eller idéer. Det är vårt gemensamma ansvar hur vi använder det arvet i dag.

 

Annika Windahl Pontén, FD i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 

Linda Andersson Burnett, PhD, forskare i idé- och lärdomshistoria,Uppsala universitet.


Debattartikel i UNT 20/2 2021 (låst, sammanfattning finns i texten ovan):

https://unt.se/artikel/carl-von-linn-var-ett-barn-av-sin-tid/l7m6k1wl 


Läs gärna Linnean Society's text om Linné och ras:

https://www.linnean.org/learning/who-was-linnaeus/linnaeus-and-race?fbclid=IwAR1gsZKXMldluLkwUT90V6xfMy_eg7kOV31txCmhwKt0GzQWwTjxS_I1cEg


Byst föreställande Carl von Linné i Botaniska trädgården, Uppsala. 
Peruken har mönster av Linnéträdgården. Foto: Anita Sollenbergtorsdag 28 januari 2021

Osynliga medarbetare - pigor och drängar i hushållet von Linné

I dag är det Carls namnsdag. Båda Carl (den äldre och den yngre) är relativt välkända personer i hushållet von Linné. Det är även Sara Elisabeth och de fyra döttrarna Elisabeth Christina, Lovisa, Sara Christina och Sophia. Hushållet bestod dock av en mängd människor som mer betydligt mindre synliga i källorna: pigor och drängar som arbetade i huset, och i en del fall troligen bodde i huset. Jag kan tycka att det nästan är lite märkligt att det är så lite skrivet om de som tjänstgjorde i huset, uppgifter om vilka de är finns i mantalslängderna som i sin tur finns i Uppsala universitets arkiv. Det är sedan inte helt lätt att hitta ytterligare uppgifter om dem. En möjlighet som jag själv inte utforskat (än) är att titta på t ex husförhörslängder och se om och hur de förekommer där. Överhuvudtaget tror jag att ett närmare studium av olika personer och grupper av personer som mantalsskrivs av akademien skulle vara väldigt intressant när det gäller hur både universitetet och Uppsala fungerat till vardags. 

Så vilka är de? För det första är de många, det är inte möjligt att räkna upp alla här. Mellan 1742 och 1780 är det 106 personer som förekommer som pigor och drängar i mantalslängderna. 81 är pigor och 25 är drängar. Det är typiskt att pigor stannar kortare tid och drängar ibland några år. Den dräng som stannade längst var Magnus Edling som stannade 5 år. Ett skäl till detta är att pigor lämnade tjänsten när de gifte sig medan drängar kunde fortsätta arbeta som gifta. Det här mönstret gäller inte bara hushållet von Linné utan är helt typiskt för tiden. Ett annat skäl till att pigorna totalt sett blir fler är att hushållet har fler pigor än drängar per år. Det finns minst en piga nästan hela tiden (utom två år) och som flest är det fyra pigor. Det vanligaste är att det är två eller tre pigor. Hushållet är utan dräng sex år och under fyra år är det två drängar. Ett annat ovanligt förhållande är att det är samma personer som förekommer två år i rad i mantalsskrivningen. Endast två gånger upprepas exakt samma namn två år i rad. Med en modern term skulle det gå att beskriva det som hög personalomsättning. Det kan också vara ännu mer cirkulation än mantalslängderna visar. Mantalsskrivningen görs en gång om året, möjligen är det personer som kommit och gått mellan dessa tillfällen också. Det är inte känt varifrån pigor och drängar kommer eller hur de anställs. De är heller inte helt lätta att spåra i annat källmaterial eftersom de flesta har namn som Cajsa Persdotter, Lena Andersdotter eller Carl Ersson. I några fall har jag misstänkt att det finns syskonpar. Kanske är Elisabeth Ulf (1761) och Catharina Ulf (1762-1763) eller Malena och Jana Holm (båda 1760, Jana även 1761) systrar? Något vi vet från 1766 och framåt är hur gamla de är, detta år börjar ålder noteras i mantalslängderna. I snitt är pigorna drygt 22 år medan drängarna är drygt 30 år. Den som vill fördjupa sig i mer uppgifter och namn kan använda de dataset som publicerades i anslutning till min avhandling. Där finns alla uppgifter och de finns på Svensk Nationell Datatjänst, länk nedan.

Det finns just inga bilder på pigorna och drängarna heller. Utom kanske på ett ställe. I en disseration från 1745 Hortus Upsaliensis, finns en bild av trädgården med husen och planket i förgrunden. På gatan rör sig personer framför planket. Där är det fint klädda folket utanför boningshuset, och utanför ekonomibyggnaden finns en kvinna som bär ett ok med två ämbar och ett hölass. Kanske är det en piga i hushållet von Linné vi ser?

Hortus Upsaliensis, bild ur dissertation från 1745, försvarad av Samuel Naclér. Bild finns i www.alvin-portal.org

 

  Detalj ur Hortus Upsaliensis. Bildbearbetning: UUB Avhandlingsproduktion, Camilla Eriksson


Det finns en del skrivet om några av pigorna på Linnés Hammarby och pigan Maja Hjerpe (även stavat Hierpe) har uppmärksammats en del. Att hon är mer känd beror i hög grad på att hon uppmärksammas av Linné i Nemesis Divina. Där berättas hur Majas mor och syskon dör i fläckfeber 1773 och Maja vill åka på begravningen. Alla i huset bönar tårögda om att hon inte ska åka eftersom hon kan bli smittad men hon reser trots det. Maja blir smittad och dör, och Linnés professorskollega Sidrén lovar att inte obducera kroppen. Han ”anatomicerar” ändå huvudet, och Linné skriver att Sidrén haft många patienter med fläckfeber utan att bli smittad men denna gång blir han själv smittad. Det är så den gudomliga vedergällningen kan slå till. Maja Hjerpe finns med i mantalslängderna för just året 1773. Här kan nämnas att jag endast tittat på mantalslängderna för tiden mantalsskrivningen sker i universitetets regi, dvs t o m 1780. Jag har inte tittat på tiden när Sara Elisabeth flyttade ut till Hammarby. 

Alla i hushållet bidrar till att det arbete som utförs i familjen von Linnés hus fungerar. Alltså är pigor och drängar i en mening medskapande också i den vetenskapliga verksamheten, men det är inte så lätt att kartlägga deras arbete i detalj eftersom de inte alltid är så närvarande i källmaterialet. Flera historiker och vetenskapshistoriker har pekat på och analyserat hushållens betydelse. Patricia Fara och Alix Cooper skriver t ex om hur vetenskap i regel pågick i vetenskapsidkarens hem till in på 1800-talet. Det gör att alla i hushållet på ett eller annat sätt blir involverade; kvinnor, barn, pigor och drängar, personer som inte ägnats särskilt mycket uppmärksamhet i vetenskapshistoriska sammanhang tidigare. Jag skulle (med en modern term) vilja säga att de utgör en slags ”infrastruktur”. Familjen och hushållets medlemmar är den närmaste miljö omger det vetenskapliga arbetet, inte bara i hushållet von Linné utan överlag där sådant arbete sker på 1700-talet. De flesta ”institutioner” har inte så många särskilda byggnader utan arbetet sker i professorers och andra personers hem. I Uppsala var det ofta så att där en professor bodde finns också utrymmen för verksamhet som vi i dag tänker oss sker på institutionen, där fanns t ex samlingar, laboratorier, utrymmen för undervisning och liknande. Det innebär att Britta Stina Strömer, Anna Hymelia, Greta Forsberg, Eric Österberg, Michael Duhan och alla de andra varit viktiga i det praktiska, vardagliga arbete som omgav Carl von Linnés vetenskapliga verksamhet. De är värda mer uppmärksamhet och förhoppningsvis kan vidare forskning ge mer kunskap både om dem själva och om hushållet de arbetade i.

Chokladflickan. Målning av Jean-Etienne Liotard, 1743-44. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.  Kanske såg en piga i hushållet von Linné ungefär ut så här? Bild: Wikimedia commons


Dataset från avhandlingsstudien finns här, Svensk Nationell Databas:

https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 


Vidare läsning:

Cooper, Alix ”Homes and households”, i The Cambridge History of Science, Volume 3, Early Modern Science, eds Daston, Lorraine & Park, Katherine, Cambridge University Press 2006, Online 2008 Fara, Patricia  Pandora's Breeches. Women, Science and Power in the Entlightment., Pimlico, 2004


Fors, Hjalmar ”J. G. Wallerius and the Laboratory of Enlightenment”, i Taking Place. The Spatial Contexts of Scince, Technology and Business Baraldi, Enrico; Fors, Hjalmar & Houltz, Anders (red), Science History Publications, 2006


Linné, Carl von Nemesis Divina

http://runeberg.org/friesnem/0067.html  


lördag 12 september 2020

Sara Lisas brev

Det är väl känt att Carl von Linné skrivit en stor mängd brev. Den senaste siffran jag hörde var att det finns ca 6000 kända brev till och från honom. Hans hustru Sara Elisabeth, kallad Sara Lisa, omnämns då och då i breven men hon skrev förstås egna brev också. Det finns dock inte alls lika många bevarade. Endast tre brev av Sara Lisas hand är kända. Rimligtvis har hon skrivit fler men de finns inte kvar. Utöver breven finns det några andra manuskript, bl a kvittensböcker där hon fört noteringar. Breven finns alla i Uppsala. Ett ingår i Waller-samlingen på Uppsala universitetsbibliotek och är det enda som är daterat. Två brev är odaterade och tillhör Svenska Linnésällskapet. De är ställda till en av döttrarna. Sannolikt är de skriva på 1790-talet, till dottern Sara Christina Duse som då var gift med Hans Henrik Duse. 

Sara Elisabeth von Linné, brudporträtt av Johan Henrik Scheffel.
GUU, UU2915. Linnés Hammarby

Det daterade brevet är från 2 juni 1777 och skrivet till en greve, oklart vem. Brevet inleds ”Min nådige grefwe”. I brevet ber Sara Lisa greven att lägga ett gott ord för Duse som skickat en ansökan till kungen. Det framgår inte vad ansökan gäller, bara att den är viktig. Det kan hända att det handlar om Hans Henrik Duse, men det är inte säkert. Det finns ytterligare en dotter, yngsta dottern Sophia, som är gift med en Samuel Christoffer som är bror till Hans Henrik. De två systrarna von Linné gifter sig alltså med två bröder Duse. De odaterade breven innehåller en del information om vardagliga bestyr. I båda breven talas det om dotterns hästar, och om pigor. Sara Lisa skriver hur hon gjort sig av med hästar då hon inte har plats för dem. Hon beskriver också att hon tycker att det är svårt att hitta tjänstefolk och att hon är missnöjd med de pigor hon har. I ena brevet bjuder Sara Lisa in till julfirande hos sig, och hon tycker att de som är unga kan komma och se hur hon mår. Hon tror också att det kan vara sista julen hon lever. Hon beklagar sig över sitt onda ben som ger henne sömnlösa nätter. Kanske är det ett evigt problem att föräldrar vill att barnen ska komma och hälsa på oftare? Brevet med inbjudan till julfirande börjar så här:

"Min kiära dotter

Iag tackar dig för dina bref iag har fått 

som säger mig att du mår bra

nu biuder jag dig och din man til

iuhlen til mig tor hända at dätt är

dätt sista iag lefver iag har haft en

god hälsa i gåv (?) men mitt siucka

ben dätt är ont dock..."


Brev från Sara Elisabeth von Linné, daterat 2 juni 1777, till "Min nådige grefwe"
Waller-samlingen, Uppsala universitetsbibliotek


Det är intressant att se hur Sara Lisa stavar, det finns en del skillnader jämfört med hur maken stavar. En del har påpekat att det finns ”smålandismer” i Linnés sätt att stava, dvs att det går att se spår av hans småländska dialekt. Kanske är det så att det går att se spår av dalmål i Sara Lisas stavning? Hon stavar exempelvis ”eländigt” ”äländit” och ”räknar” skrivs ”räckner”, och det känns inte som de vanligaste stavningsformerna vid tiden. 

Det finns också brev till Sara Lisa, från hennes mor Elisabeth Hansdotter och från Carl. Ett av de finaste är det som Carl skriver när hon fött sonen Carl d y. Sara Lisa är då hos föräldrarna i Dalarna medan den nyblivne fadern är i Stockholm. Han är uppriktigt lättad över att allt gått bra och både rörd och tagen av stunden. Brevet avslutas med de fina orden ”Hälsa Min Carl lille.” Ett annat intressant brev där Sara Lisa förekommer, om än på ett lite oväntat sätt, är ett som Carl skriver till sin svärmor Elisabeth 16 oktober 1758. Här handlar det om Sara Lisas bror Petrus, Pehr kallad, och hans bröllop. De vill komma, men det är svårt att resa med så små barn. Det finns också problem kring bröllopet, uppenbarligen kring vem han ska gifta sig med och att han inte har några pengar. Linné föreslår att Elisabeth, trots allt, ska hjälpa honom och ge honom ett bra arrende t ex. Jag vet inte vem han skulle gifta sig med, men det verkar tydligt att släkten har betänkligheter, Carl skriver: 

”Om Br[oder] Petrus tagit sig en nakot piga under namn af jungfru, äller om han 

tagit sig en nakot fröken kan wara lika. Att detta skedt är ej hans fehl allena, utan dett 

att han ej haftt nog förtrolighet med sina anhörige. att detta fattats torde wara fehl uti 

upfostran. Tiden war inne att han borde giftta sig; med hwem wiste han icke; sielf är 

man altid blind i sådana saker. han har allenast felat mot sig; ej mot någon annor. 

Fru-Moder borde ej låtas märka sådant, som ej kan ändras. hedren wid bröllopet är 

husets och icke hans. Fru Moder giör som en stor Moder, om hon giör sitt, äftter 

husets och sin egen heder, utan afseende och deltagande i hans fehl.” 


Han skriver också att man inte kan skilja grenen från stammen, och att familjens medlemmar är som lederna i en binnikemask. För att vara extra tydlig ritar han också en bild av en binnikemask. Sara Lisa kommer in i bilden sist i brevet. Hon står uppenbarligen bredvid och tycker inte att Carl ska skicka brevet: ”Min hustru beder mig intet sända af brefwet, ty hon säger att hon då mer ej får bref af sin K[iära] Moder. Men jag kan ej se att det är mögligt att fru Moder det illa upptager, som är ej illa ment.”. Det verkar ju som om han lyssnade på sin hustru och brevet blev inte sänt. 

Brevsida av Carl von Linné till Elisabeth Hansdotter, med teckning föreställande binnikemask. 
Uppsala universitetsbibliotek


Att det finns så många brev bevarade av Carls hand och så få av Sara Lisas är förstås ingen slump. Det är Carl som eftervärlden varit mest intresserad av, hans gärning var värderats och hyllats losskopplad från den närmaste omgivning som hans familj och hushåll utgjort. Det hustru, barn och tjänstefolk ägnat sig åt har inte bedömts vara tillräckligt intressant och viktigt. Det menar jag är en viktig anledning till att vi bara känner till tre brev av Sara Lisas hand. Jag hoppas också att detta förhållande kommer att ändras och att fler och fler inser hur viktigt hustrun och hushållet varit för att vetenskapliga verksamheten skulle kunna äga rum. 

Kvinna som skriver brev.
Akvarell av Paul Sandby (1731-1809) möjligen föreställande konstnärens hustru.
Royal Collection Trust. https://www.rct.uk/collection  


Alla brev som givits ut i projektet The Linnean Correspondence finns nu i databasen Alvin:

www.alvin-portal.org


Brevet från Sara Lisa till greven tillhör Waller-samlingen på Uppsala universitetsbibliotek.

Sara Elisabeth von Linné, brev till en greve, 2 juni 1777

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-19702 


Carl von Linné, brev till Sara Elisabeth von Linné, 6 februari 1741 (L0370)

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-223306 


Carl von Linné, brev till Elisabeth Hansdotter, 16 oktober 1758 (L2440)

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-227167 

Film från Kulturnatten 2020 där jag pratar om Carl och Sara Lisa och deras brev:

https://www.instagram.com/tv/CFCNhLepbfC/?utm_source=ig_web_copy_link 

Läs mer:

Backman, Christina ”Sara Lisa skriver” Svenska Linnésällskapets årsbok, 2006, sid 69–78.

Broberg, Gunnar Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné, Stocholm; Natur&Kultur, 2019, s 320-324


måndag 24 augusti 2020

Christina Brodersonia

Nu har det varit mycket om Carl von Linné d ä i de senaste bloggposterna. Så det är dags för  någon annan nu tycker jag. Hans mor, Christina Brodersonia, blir det. Det kommer att handla om det porträtt som finns av henne och kanske framför allt om kläderna hon bär på detta porträtt. Det är i hög grad tack vare Christina Brodersonia som den starka kopplingen till Råshult uppstått. Hon föddes 1688 (troligen 10 november) som dotter till Samuel Brodersonius och Maria Jörgensdotter Brodersonia. Fadern blev kyrkoherde i Stenbrohult året innan Christina föddes. 1704 dog modern Maria. Det året kommer Nils Ingemarsson Linnaeus till församlingen för att bistå Christinas far i arbetet. Två år senare gifter sig Nils och Christina, 6 mars 1706. Christina är 17 år gammal vid tillfället. Det porträtt som finns av henne anses vara ett bröllopsporträtt. Det finns i dag att se på Linnés Hammarby där det hänger tillsammans med porträtten av Nils och deras son Samuel Linnaeus. Porträttet är en bröstbild av en okänd konstnär, stilmässigt känns det lätt ålderdomligt för tiden, jag tycker det har drag av 1600-talsmåleri och det gäller inte minst sättet hon håller händerna och föremålen hon har i händerna. Målningen visar Christina i en svart sidenklänning (vilken typ återkommer jag strax till) med gul/guld- och rödmönstrad magplatta och spetsar. Hon har en fontange på huvudet och en nejlika i höger hand och en solfjäder i vänster, samt bär ett halsband. Kläderna är av en typ som bärs till högtid, av dyrare material men det är ändå en typ av modedräkt som funnits en tid. Det talar för att det är något som skulle kunna passa bra för ett bröllop; kläder som är högtidliga och samtidigt har lite ”klassiskt” eller äldre snitt. Det finns gott om exempel på att just plagg som använts vid bröllop bevarat stildrag från äldre tider ganska länge. Det finns t ex bilder av bröllop under 1800-talet där tydligt 1700-talspräglade plagg förekommer. 

Christina Brodersonia (1688-1733). Olja av okänd konstnär. 
Gustavianum Uppsala universitets konstsamlingar UU2934. 

Vad är det då för plagg Christina Brodersonia har på sig? Jag tror att det är en typ av mantua. Mantua är en plaggtyp som kommer i mode i slutet av 1700-talet. Den utvecklas ur ett ganska löst sittande plagg till en klänningstyp som bars över styvat liv. Livdelen är ofta öppen eller snörd fram och under roben bärs en magplatta som syns framtill. Kjoldelen är öppen i fram och har liksom paneler som kan skörtas och fästas på olika sätt bak. Det går också att bära den så att det bildar ett släp bak. 

Exempel på mantua från ca 1720, blått siden, V&A.
Bild från sidan där kjoldelen är draperad och uppfäst baktill.

Elisa Edgren som har bloggen ”Isis’ wardrobe” menar att det plagg som Christina Brodersonia bär är en mantilla. Det är ett mer löst sittande plagg, närmast som en sjal med ärmar. De vida ärmarna på Christinas plagg skulle kunna tala för att det är en mantilla, men jag tror att det är för ”låg grad” på det plagget för att vara brudklänning till en kyrkoherdedotter. Det verkar finnas mantuor där ärmarna är mer vida, men detta är en svår fråga och det kan hända att Elisas tolkning är närmare verkligheten än min.

Exempel på mantua med vidare ärmkonstruktion.
Epitafiemålning från Svendborgs St Nicolai-kyrka, Danmark.
Föreställer Magister Peder Jensen Lucoppidans hustru och barn.

Vilken typ av plagg det handlar om blev särskilt intressant för mig eftersom jag för några år sedan bestämde mig för att skaffa en rekonstruktion av plaggen Christina Brodersonia bär på porträttet. Eftersom jag inte haft så mycket tid att sy när jag skrivit avhandling valde jag att be Anna Kjellsdotter konstruera och sy, och i samråd med henne bestämde jag hur plaggen skulle se ut. En svårighet med att rekonstruera en hel klänning efter en bröstbild är förstås hur kjolen ska se ut. Här valde jag att titta på en del danska epitafie-målningar, det finns sådana samlade på en websida (se nedan). Jag tittade också på andra bilder av mantuor, både på målningar och bevarade plagg. Jag brukar samla ihop sådana bilder i Pinterest-album när jag gör liknande projekt, sätter en länk till det jag gjorde här nedan. Vid ett besök på på Hopetoun House utanför Edinburgh i samband med en konferens hittade jag en detalj på en målning som kom att bli förlaga för kjolen. Det finns gott om kjolar med mönster, fransar, volanger och andra dekorationer men det finns också en del med ränder. Jag kände att något lite mer avskalat med ränder i färger som passar till magplattan skulle bli bra, och en sådan kjol bärs av en av damerna i ett sällskap. De återfinns på en stor målning, föreställande Whitehall Palace, av Thomas Wyck. 

Detalj ur målningen Whitehall Palace av Thomas Wyck, Hopetuon House.
Foto: Annika Windahl Pontén


En intressant del av Christinas bruddräkt är huvudbonaden, den s k fontangen. Fontanger blev moderna ungefär samtidigt som mantuan och blev föremål för både kritik och satir. Fontangen fick symbolisera allt som kritikerna tyckte var förkastligt och dåligt med att följa modet: ytlighet, fåfänga och risk för allmänt försämrad moral och dåligt uppförande. Debatten om lyx och överflöd brukar sättas i samband med en lite senare del av 1700-talet, men faktum är att den kommit och gått ända sedan antiken och i slutet av 1600-talet fanns en svensk diskussion om saken. För män var det peruken som ådrog sig den främsta kritiken, och för kvinnor alltså fontangen. Håkan Möller har studerat denna intressanta diskussion i Lyx och mode i stormaktstidens Sverige. Jesper Swedberg och kampen mot perukerna. (Stockholm: Atlantis 2014). När det gäller huvudbonadens konstruktion verkar det finnas lite olika typer, en del ser ut att vara veckade och en del ser mer släta eller raka ut. De är ändrar också lite form och det finns större och mindre versioner, med eller utan band och rosetter. Jag fick hjälp av Johanna Frank med att tillverka en av rak/slät typ och efter porträttet försåg vi den med banddekorationer av röda band med guldmönster. Jag funderar på att också prova att göra en som har en annan konstruktion med veckade delar, vi får se när det blir av. Till slut blev det en dräkt jag är mycket nöjd med, och många tycker den ser spansk ut till sin karaktär. Det tror jag beror på färgerna och fontangens form, jag är inte så säker på att det uppfattades som särskilt spanskt runt 1700. Jag kan också berätta att när jag skulle åka till Anna Kjellsdotter med material till klänningen uppstod en sådan där stund av total förvirring. Jag var och skaffade den svarta sidentaften på Simbra siden och skulle ha foder. Jag vet ju mycket väl att plaggen är fodrade med linne i det här sammanhanget. Men på något sätt stod jag i sidenbutiken och tänkte att jag skulle ha sidenfoder, det hade de inte, men syntetiskt alternativ. Som jag köpte. Så nu har jag svart och rött syntetfoder som jag kan ha till något trevligt och Anna fick gräva i sitt förråd av linne i stället. Jag bar rekonstruktionen av Christina Brodersonias kläder första gången i samband med Braniculas dansuppvisning och dräktvisning i Linnéträdgården i maj 2019.


Jag verkar vara i färd med att berätta något om kläderna.


Mantua och fontange bakifrån.Linnéträdgården maj 2019.


Tips för vidare läsning:

Anna Kjellsdotter:

http://kjellsdotter.se


Isis’ Wardrobe (Elisa Edgrens blogg)

http://isiswardrobe.blogspot.com/2013/10/researching-early-mantua.html 

http://isiswardrobe.blogspot.com/2016/08/late-17thearly-18th-century-mantilla.html 


Dansk sida med epitafiemålningar som är särskilt intressanta ur dräktsynpunkt:

http://livinghistory.dk/original/ 


Pinterest, mina mantua-bilder:

https://www.pinterest.se/annikaponten/mantua/ 


Litteratur:

Möller, Håkan Lyx och mode i stormaktstidens Sverige. Jesper Swedberg och kampen mot perukerna. Stockholm, Atlantis 2014


måndag 27 juli 2020

Menniskans cousiner


När Carl von Linné skriver om och beskriver människan är han också intresserad av var gränsen går mellan människa och djur. Överhuvudtaget är både han och många andra under 1700-talet intresserade av gränsen mellan olika delar av naturen; gränsen mellan liv och materia, mellan olika arter, mellan släkten eller just mellan djur och människa. Hur ska de olika delarna definieras? Det är intressant ur ett filosofiskt och metafysiskt perspektiv, men får en slags praktiskt tillämpning när det finns ett intresse av att systematisera och ordna. Gunnar Brobergs avhandling om Carl von Linné Homo Sapiens L.: studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära (1975) har just dessa frågor som tema, och ämnet berörs i Gunnars nya biografi över Linné, Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné (2019). Jag ska dock om någon vecka ha en presentation på den årliga ISECS-konferensen i samband med att Executive Committee har sitt möte. Det skulle varit så att mötet ägde rum i Potsdam, men pandemin har förstås ställt till så att det blir ett digitalt möte. Temat för konferensen är ”Man’s best friend? Human-Animal Relations and their Cultural Representations in the 18th Century”. Min tanke var att tala om Linné och apor främst i förhållande till konsumtions- och överflödsdebatten, men eftersom den senaste tidens präglats så av diskussionen om Linné och hur han ser på människor gjorde jag om det lite till att handla om Linné och apor i ett lite bredare sammanhang. 

Simia Capucina
(plansch II i Linné, Carl von, Hans maj:ts Adolf Frideriks naturalie samling),
Stockholm 1754, av Jean Eric Rehn.
Bild: Uppsala universitetsbibliotek, www.alvin-portal.org 

1760 försvarar Christian Emanuel Hoppius dissertationen Antropomorpha, och det är Linné som författat texten. (Det vanliga är att preses har författat avhandlingarna vid denna tid, men det kan bli ämnet för en egen bloggpost). Antropomorpha är också namnet på första ordningen i släktet "Quadrupedia", fyrfotingar, i Systema Naturae. Men i tionde upplagan ändras nomenklaturen så att "Quadrupedia" kommer att heta "Mammalia", och "Antropomorpha" byter namn till "Primates". Dissertationen från 1760 handlar alltså om apor. Linné menar att aporna är så lika människor att det knappt går att veta var gränsen går. De går på ett liknande sätt, de har inte hår i ansiktet och det finns en rad andra likheter. Han skriver: 
”Af alt skapadt är owedersägligen intet närmare til Människian än Apeslägtet; deras ansikte, händer och fötter, armar och ben, bröst och inälfwor är oss likast, ja, deras hundrade uptåg, at wara tokige och rolige, at efterapa alt det de se, det är at följa modet, liknar oss så mycket at wi knapt kunna finne gräntse-skillnaden.” (Översättningen är från Svenska Linnésällskapets svenska utgåva från 1955). 

Aporna delas in tre olika typer: de som har lång svans (markattor), de med kort svans (babianer) och de utan svans (”egentliga apor”). Han tänker sig också fyra ”nationer” av apor där han i samtliga fall refererar till andra författare och samlingar: 
Pygmaeus, här refererar han till George Edward och Hans Sloanes samlingar. 
Satyrus, refereras till Tulpius och en ”flicka” av detta slag som ska ha förts levande till London.
Homo caudatus (svantsaren, Lucifer), refereras till Aldrovandus samt till resenären Köping Nils Mattsson som sett en sådan på Cap. 
Troglodyt (Homo nocturnus, mörksens barn), refereras till Plinius och sägs bo i Etiopien, på Java och Amboina. 
Dessa fyra finns också avbildade i dissertationen. I Systema Naturae återfinns de (i vissa upplagor) i en egen varietet som kallas "Monstrosi". Dessa fyra ”nationer” är med all sannolikhet en blandning av beskrivningar av djur som finns, som orangutang, och mytiska varelser. Det florerade en hel del beskrivningar och historier av det slaget. Det finns t ex även flera beskrivningar av barn som ska ha växt upp bland djur, några sådana återges i dissertationen. De barn som vuxit upp hos djur beskrivs även de som en slags varelser som rör sig längs gränsen mellan vad som är ett djur och vad som är en människa. 

Hus för apor i Linnéträdgården. Foto: Uppsala linneanska trädgårdar  
www.botan.uu.se 

En del av Linnés beskrivningar av apors beteende grundar sig på observationer av de apor som fanns i botaniska trädgården. I trähus på höga stolpar fanns ett antal apor (om jag förstått rätt ska han ha haft kapuciner och bomullshuvudtamariner). En bomullshuvudtamarin gavs till Linné av Lovisa Ulrika och den kallades Grinn. (Gustav Hesselius utförde även en målning föreställande Grinn). Dessa apor observerades och Linné noterade bl a följande: ”Av naturen äro de elaka, fallna för allt ont, ganska tjuvaktiga, mycket kättjefulla, även när de äro havande. De komma väl ihåg oförrätter och låta sig ej lätt försonas, äro alltid oblyga, men bli tillika ängsliga och släppa avföring eller väder. De härma också alla dumheter, äro svåra att tämja, älska sina ungar – ej blott modern, utan även fadern – även sedan de fött nya.” Beteendet att härma är något som Linné även diskuterar när det gäller människor, och i detta avseende jämförs människor med apor. Det handlar då främst om ett beteende som Linné är kritisk till eftersom det medför att en person oreflekterat lägger sig till med vanor som kläder eller matvanor som inte passar för den personen. I manuskripten till dietetik-föreläsningarna förekommer formuleringar som ”Inter simias versantem oportet esse simiam” ungefär: Den som vistas bland apor bör vara en apa (eller möjligen avses att denne blir en apa) samt ”Affines simiae simiis” -  ”Apor är besläktade med apor”. Dessa formuleringar återfinns i sammanhang när Linné talar särskilt om hur människor vid hovet beter sig. Han menar också att svensken apar och han använder formuleringen ”Suecus Simia”. Simia är den latinska beteckningen för släktet apor. Svensken apar efter enligt följande: ”…ty han äter som Engelsman, dricker som Tysk, kläder sig som Fransman, bygger som Italienner, rökar som Holländare, snusar som Spanior, super brännwin som Ryss.” Det finns en fara med att apa efter utan eftertanke. Faran ligger i att en persons yttre bör avspegla dennes inre jag. Hög grad av imitation gör att denna koppling mellan det yttre och inre kan gå förlorad, det kan göra att andra inte förstår vem de möter och än värre kan den viktiga förmågan att känna sig själv gå förlorad. Detta menar Linné är en moralisk risk. Apor förekommer också i måleri, parodier och satir under 1700-talet och ofta är det just i sammanhang där mänsklig fåfänga och ytlighet är temat. Det finns en särskild form av måleri som brukar kallas ”singerie” där apor avbildas när de sysslar med olika mänskliga aktiviteter. Det finns därtill närmast en ”ap-retorik” i yppighetsdebatten, så i detta avseende är det knappast en tillfällighet att det märks även hos Linné. Synen på apor har alltså många bottnar och aspekter. Å ena sidan beskrivs aporna som snarlika människan och människan är i många avseenden ett djur precis som aporna. Å andra sidan har aporna beteenden som är icke önskvärda hos människor, om människan beter sig som dem och ”apar efter” utan reflektion finns det moraliska risker. Klart är i alla fall att aporna är djur som Linné ägnar stor uppmärksamhet och verkar mycket intresserad av. 

Satirtryck, 1780-1800, Wem sehen wir gleich? (Vem ser vi ut som?)
Bild: Creative Commons-licens
© The Trustees of the British Museum

Vidare läsning:

Broberg, Gunnar Homo sapiens L.: studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, Stockholm: Almqvist & Wiksell [distr.], 1975, diss, Lychnosbibliotek 28

Broberg, Gunnar Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné. Stockholm: Natur&Kultur, 2019

Linné, Carl von Menniskans cousiner (Antropomorpha), Valda avhandlingar av Carl von Linné utgivna av Svenska Linnésällskapet, Nr 21, Uppsala (Ekenäs), 1955


Runefelt, Leif Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830, Lund: Nordic Academic Press, 2015


fredag 10 juli 2020

Linné och människorBloggandet kom av sig lite. Det beror faktiskt helt på den debatt om Linné som uppstod någon månad efter min disputation. Den som handlar om Carl von Linné och rasism. Det är inte första gången en sådan debatt uppstår, knappast sista heller. Jag deltog inte så mycket, i några trådar på sociala medier när jag tyckte det var relevant. Ett skäl till att jag valde att inte göra det är att det var ett mycket högröstat läge och det fanns en stark polarisering. Jag har inte i första hand ägnat min forskning åt Linné och rasbegreppet eller kolonialisering. Men jag har dels läst en del sådan forskning, dels läst så pass mycket texter av Linné att jag tycker mig kunna säga att polariseringen är mycket olycklig och inte bidrar till ökad förståelse av rasismens historia. Debatten denna gång hamnade lätt i argument av typen ”allt är Linnés fel-Linné är den moderna rasismens fader” eller ”inget är Linnés fel-det går inte att mäta dåtiden med våra värderingar”. Jag tänker här resonera kring denna komplexa fråga och förklara varför jag menar att ingen av dessa ståndpunkter är rimlig. Upprinnelsen till det hela är, som säkert de flesta vet, protesterna mot polisens våld mot svarta i USA som sattes igång när polisen dödade George Floyd 25 maj 2020. Detta ledde i sin tur till kritik och protester mot statyer på olika platser i världen. I Bristol vältes t ex statyn av slavhandlaren Edward Colston ner i vattnet i hamnen, och i Boston togs huvudet av en staty av Christopher Columbus. I Sverige kom mycket av staty-kritiken att handla om Carl von Linné. En startpunkt var troligen en live-sändning på Instagram där Linné kritiserades som ”rasismens fader”. Hur är det då med den saken? Är Linné rasismens fader? Är Linné rasist? Svaret på detta är komplicerat, och inget som riktigt går att svara på uttömmande i en kort blogg-text, men jag ska formulera några ansatser till svar här i alla fall. 


Linnémonument i Humlegården i Stockholm, invigt 1885 och utförd av Frithiof Kjellberg.
I tidens anda är Linné omgiven av allegoriska kvinnofigurer som representerar botanik, medicin, zoologi och mineralogi.
En av de statyer som kritiserades under debatten 2020.
Foto: Wikimedia Commons

Linné beskriver människor och skriver om människor i många av sina texter. Han är professor i medicin och självklart är människan ett huvudfokus när han undervisar. Han inkluderar också människan bland djuren när han systematiserar djurrikets arter. Många av de formuleringar han använder finner vi i dag oacceptabla, vi skulle i dag aldrig uttrycka oss med den typ av stereotyper han använder. Stereotypa omdömen och beskrivningar av människor används om människor från alla delar av världen och av alla hudfärger. I föreläsningarna i dietetik är Linné ibland kritisk mot olika sätt att leva och olika seder och bruk. De som oftast utsätts för kritik i föreläsningarna är den sociala eliten i Sverige eller Europa. När han beskriver t ex samer eller ursprungsamerikaner i detta sammanhang är han i regel positiv till det sätt de lever på. Han menar att de klär sig bättre, föder upp sina barn på ett bättre sätt och äter bättre. Detsamma gäller människor från delar av Afrika eller Turkiet. Förhållningssättet är inte oproblematiskt heller, det finns utan tvivel inslag av en idealiserad bild av ”den ädle vilden” där ”den andre” görs exotisk och udda. En sådan tendens finns både gentemot människor från olika delar av världen, men i viss mån även gentemot olika delar av Sverige. Det finns t ex en lista över personer från olika landskap där bl a gotlänningen beskrivs som enfaldig, upplänningen som dum och norrlänningen som girig. Linné är inte den ende som beskriver människor med stereotyper under 1700-talet, det är snarare så att han är ett exempel bland många, och det är heller inget som är nytt för 1700-talet. Han refererar otaliga gånger till andra och tidigare författare som han hämtar sina exempel från. 

När Linné ordnar människan i klassificeringssystemet blir det lite annorlunda. Redan från början är människan med, och delas in i fyra varieteter beroende på hudfärg och kontinent. I tionde upplagan av Systema Naturae (1758) förändras indelningen, och här introduceras även binära namn på djuren inklusive människan som blir Homo sapiens.  Beskrivningarna av människans varieteter utökas, och det är här beskrivningarna inkluderar ett temperament från humoralpatologin vardera för de fyra varieteterna. Ursprungsamerikanen sägs vara kolerisk, europeén sangivinisk, asiaten melankolisk och afrikanen flegmatisk. Temperamenten ansågs sedan antiken hänga ihop med kroppsvätskorna och beroende på vilken kroppsvätska man dominerades av så hade man ett av temperamenten. Den kolersiske var dominerad av gul galla (cholera), den melankoliske av svart galla, den sangviniske av blod och den flegmatiske av slem. Varieteterna anges i en lista varvid en slags ordning uppstår. Det är oklart i vilken grad Linné lägger en värdering i ordningen, men troligen finns det en sådan tendens. Han byter ibland plats på de två översta så att det antingen är ursprungsamerikanen eller européen överst, medan den asiatiska och afrikanska människan alltid är längst ner. Överlag verkar det som att Linné har svårigheter med att ordna människan i systemet, han ändrar benämningar och beskrivningar flera gånger. Det är inga självklara, enkla slutsatser som styrt. Han ägnar sig en del åt släktskapet med de större aporna och kallar dem människans ”cousiner”. Det finns varieteter av människa som listas under de fyra huvudsakliga, t ex homo troglodytus (grottmänniskan) eller homo caudatus (svansmänniskan). Båda dessa är en typ av ”felande länkar” mellan primater och människor och i dag är det ingen som tror att det är något som verkligen funnits, snarare är det fenomen som Linné beskrivit utifrån andra personers beskrivningar, och som kan referera till primater och/eller mytiska varelser. Här finns också en kontext av hur Linné, och andra under 1700-talet, ser på olika kroppsliga avvikelser eller vad de kallade ”monster”, men detta blir en alltför lång exkurs här tänker jag. 

Illustration ur dissertationen Antropomorpha 1763.
Varieteterna Troglodyta Bontii, Lucifer Aldrovandi, Satyrus Tulpii och Pygmaeus Edwardi. 
Bild: Wikimedia Commons

Skillnaderna mellan de mänskliga varieteternas utseende, beteende, seder och bruk förklaras i huvudsak med hjälp av teorier som humoralpatologi där alltså kroppsvätskorna påverkar hur kroppen fungerar men också av ett inslag av klimatlära. Under 1700-talet var det flera som menade att det var faktorer som klimat, temperatur, luftfuktighet och liknande faktorer som avgjorde både hur människor såg ut (hudfärg, längd, vikt etc) och hur de betedde sig (om de var snabba eller långsamma i rörelser etc). Värme ansågs t ex göra människor långsamma och slappa, medan kyla gjorde dem raska och pigga. Även Linné menar att sådana yttre faktorer i hög grad påverkar, och det är särskilt viktigt hur en person påverkas under uppväxten. Förändring är dock möjlig även senare i livet. Vid en flytt eller när nya vanor introduceras kan beteende och utseende förändras. En sådan syn på kroppen och beteenden skiljer sig ganska mycket från hur rasbiologin senare ser på saken. Där finns en mer biologiserad och essentialistisk syn på vilka människor är, i det sammanhanget kan det som utgör den biologiskt definierade ”rasen” inte kan ändras genom att man t ex byter klimat. Linné använder sig alltså av flera teorier och begrepp som finns 1700-talet, men gör det också på sitt sätt. Just Linnés sätt att formulera beskrivningarna fick spridning eftersom hans taxonomi fick stor spridning. Den binära namngivningen är den princip som fortfarande används för vetenskaplig taxonomi, däremot har Linnés klassifikationssystem kommit ur bruk (det skedde redan under 1800-talet). Det är dock inget tvivel om att Linnés klassificering och namngivning, och därmed föreställningar om vad som utgör art och varietet använts i ett kolonialistiskt sammanhang. Det gäller både i ett svenskt sammanhang där Sápmi kolonialiserades, och i ett internationellt. De européer som kolonialiserade andra delar av världen eller sina delar av sina egna länder använde linneanska idéer på olika sätt. De fogade in den växt- och djurvärld de mötte i ett ”vetenskapligt mönster” som de hade makt över. Hur intresserad man var av lokala namn eller användning av växter skiftade i hög grad. Även om Linnés idéer och texter använts i sådana sammanhang innebär det inte att rasism är något som uppstått med Linné, rasismen har en betydligt längre och mer komplicerad historia. Linné använder själv inte begreppet ras. Det kan inte tolkas som att han inte uttrycker sig på ett sätt som vi i dag med all rätt anser är rasistiskt. De stereotyper han använder kan inte användas i dag. Sedan är det en annan fråga hur senare tiders rasbiologer använt Linnés texter. För så har skett. I vissa fall har Linnés texter använts på ett sätt som Linné själv troligen inte skulle känna igen eller hålla med om. Det finns, som tidigare nämnts, en del avgörande skillnader mellan den mer tidigmoderna syn på kroppen och människan som Linné företräder och den som rasbiologin företräder. Påståendet att Linné ”grundat” rasbiologin (som synts i debatten ibland) är mycket märkligt, och jag skulle tro att det bygger på en sammanblandning av ”rasism” och ”rasbiologi”, som ändå måste anses vara olika företeelser. Så på frågan om Linné är rasist är jag benägen att svara på ungefär samma sätt som en forskare som ägnat mycket tid åt Linnés syn på människan, Gunnar Broberg, gjorde i en intervju med SVT: ”Möjligen”. Fast jag skulle också vilja lägga till; Ja, med våra mått mätt men i övrigt ungefär lika rasistisk som 1700-talet i allmänhet. Det finns inte en enhetlig syn på människan under 1700-talet, inte heller en enhetlig linneansk syn på människan. Där finns studenter till Linné som helt försvarar slaveriet som system, och där finns Anders Sparrman som blir abolitionist. Under 1700-talet finns människor som blir rika på slavhandel, men de finns också de som kritiserar systemet även om de (förstås) inte är lika många. 

Så till slut: hur är det med frågan om att ”läsa historia baklänges”? En del har hävdat att det inte får göras, 1700-talet måste förstås på sina villkor och vissa utsagor som vi menar är rasistiska var inte det då. Jag menar att det är självklart att 1700-talet, eller vilken annan historisk period som helst, måste förstås utifrån sin bestämda kontext, sitt paradigm, sina referensramar. Samtidigt kommer vi aldrig ifrån att vi bara kan studera historia genom den lins vår tid utgör. Detta innebär dock inte att vi bör dra slutsatsen att de inte var t ex rasister, eller att andra orättvisor inte fanns och försvarades. Samhället var annorlunda än nu, med ojämlikheter som vi inte vill ha och som vi inte accepterar i dag. När det gäller vilka symboler vi har i det offentliga rummet är vår tids värderingar ännu viktigare. Det är bra att ha en diskussion och debatt om varför vissa statyer och skulpturer finns i det offentliga rummet. De har inte hamnat där av en slump, det är ingen tillfällighet att det är företrädare för makten eller att det oftast är män som står staty. Färre statyer har rests över abolitionister eller slavar. Mary Beard skrev i ett blogginlägg nyligen att det är en glidande skala vad vi accepterar som symboler i det offentliga rummet. Vissa personer eller uttryck är alla överens om att vi inte vill ha, vissa accepteras av alla, men var gränsen går mellan dessa är inte objektivt eller samstämmigt. Jag kan inte tycka att det i och för sig är farligt att ta bort statyer, ibland är det den enda rimliga lösningen. Så har också skett genom historien av en rad olika skäl. Det bästa är förstås om det sker efter någon form av ordnad diskussion, samtidigt ligger det väl i revoltens natur att ge sig på de materiella symbolerna för det man revolterar mot. När det gäller Carl von Linné tycker jag inte att det är rimligt att statyerna tas ner. Jag kan också tycka det är tveksamt om de ska förses med skyltar som handlar om rasism, de skyltarna skulle behöva bli mycket långa för att bli meningsfulla. En möjlighet är att uppföra nya konstverk som kommenterar historien, gärna på ett kritiskt sätt. En annan möjlighet, eller snarare nödvändighet, är t ex skolundervisningen om Linné inkluderar även dessa aspekter. Precis som det överlag behövs en större medvetenhet om Sveriges koloniala historia, och det behöver få större plats i skolans undervisning och i andra sammanhang. Linné spelar en roll i detta, men det finns också många andra och i vissa fall finns det idékomplex och personer som spelat en ännu större roll än Linné. De är inte alltid lika kända däremot. Kanske för att det inte finns några statyer över dem. Den ”kult” som funnits, och finns, kring just Linné gör ibland att han får stå som symbol både för sådant han faktiskt gjort och sagt och sådant han inte gjort och sagt. Även detta är en komplex fråga som hänger samman med geni- och personkult som uppstått efter Linnés egen tid. En forskarkollega, Petter Hellström, menade att debatten som pågått till del liknar en slags omvänd personkult, och det tycker jag det ligger mycket i. Det finns en slags vilja att hitta ”rasismens fader”, men i själva verket är det kanske inte möjligt att hitta en för det finns ingen. Rasismen behöver motarbetas på en rad sätt. Den finns inte bara bland poliser i USA, den finns överallt. Det svenska samhället är inget undantag. De viktigaste åtgärderna handlar om att komma tillrätta med missförhållanden som kommer till uttryck i förtryck, orättvis behandling och kränkningar av olika slag. Symboler och förebilder är viktiga i sammanhanget. Linné är en symbol som använts på många sätt, och jag hoppas att ett sätt att arbeta för ett mer rättvist, jämlikt och fritt samhälle är att fördjupa och analysera mer. Även när svaren inte blir enkla och tydliga. 

Selfie med byst av Linné i botaniska trädgården i Leiden i bakgrunden, 2015.


Förslag för vidare läsning:
Från media i samband med den senaste tidens debatt:
Gunnar Broberg om Linné och rasism:

Magnus Rodell om statyer:

Linda Andersson Burnett om Linné och rasism:

Mycket bra artikel om upplysningens rasism, Enlightened racism av Peter Harrison:

Mary Beard om att välta statyer genom historien, Statue wars:

Text av Isabelle Charmantier på Linnean Society:

Litteratur i ämnet. 
Detta är bara ett litet, litet urval. Det finns mycket att läsa både om Linné, resor, kolonialism, rasbegrepp och andra teman som tagits upp här.

Broberg, Gunnar Homo sapiens L.: studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, Stockholm: Almqvist & Wiksell [distr.], 1975, diss, Lychnosbibliotek 28

Linda Andersson Burnett har publicerat flera titlar som handlar om ämnet, t ex avhandlingen Northern Noble Savages?: Edward Daniel Clarke and British Primitivist Narratives on Scotland and Scandinavia, c. 1760-1822., 2012
eller
Andersson Burnett, Linda & Buchan, Bruce “The Edinburgh connection: Linnaean natural history, Scottish moral philosophy and the colonial implications of enlightenment thought” i Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge / [ed] Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg and Stéphane Van Damme, Oxford: Voltaire Foundation, 2018

Skott, Christina “Human Taxonomies: Carl Linnaeus, Swedish Travel in Asia and the Classification of Man” i Itinerario, Volume 43, Special Issue 2 (Colonial Entanglements: Crossroads, Contact Zones and Flows in Scandinavian Global History), Cambridge University Press, 2019 (överhuvudtaget ett intressant temanummer med avseende på skandinavisk kolonial historia)

Rodell, Magnus Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt, avhandling, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2002

måndag 15 juni 2020

Linné skaffar staty

Det har varit ganska mycket i sociala medier om statyers vara eller icke vara senaste tiden. Däribland finns statyerna över Carl von Linné d ä. Upprinnelsen till detta är det fullständigt oacceptabla våldet som poliser utövar mot svarta i USA. Det har riktat uppmärksamhet mot rasism även i andra länder, däribland Sverige. Det är en viktig diskussion som behöver föras men det kan också behövas en del nyansering och fördjupning. Jag återkommer nog till själva diskussionen kring Linné i sammanhanget i en annan post. Här tänkte jag skriva lite om den staty Linné själv skaffade till botaniska trädgården. De statyer som vissa nu vill riva är nästan aldrig uppförda under 1700-talet, statyer över personer börjar uppföras under 1800-talet och blir vanligare mot slutet av 1800-talet och det fortsätter sedan under 1900-talet (och 2000-talet). Det hänger samman med ett ökat intresse för individer, personer och särskilt sådana som ansågs vara genier. Under 1700-talet var det ovanligt med skulpturer och statyer utomhus överhuvudtaget. De som fanns stod i regel i privata trädgårdar och vid palats, det finns inte särskilt många i det vi brukar kalla det offentliga rummet. En av de första som uppförs i Uppsala är obelisken över Gustav II Adolf. Den uppförs 1832, 200 år efter hans död. 

1757 har Jean Theodor La Font köpt familjen Pipers malmgård på Kungsholmen i Stockholm. I dag är den känd som Piperska muren. La Font hade kaffehus på Järntorget i Stockholm. Han bestämde snart att sälja de skulpturer som fanns i trädgården på malmgården, samt en del växter. Linné skriver i mars, april och maj 1758 till Pehr Osbeck om affären. Han ber Osbeck gå förbi La Fonts kaffehus och förhöra sig om en del växter, och några av statyerna. Han är intresserad av någon av gudinnorna samt några ”bytingar”, troligen putti-statyer. Eftersom det visar sig bli ganska dyrt slutar det med att Linné skaffar statyn av den mediceiska Venus, men varken växter eller putti-statyer. Han vill inte att det hela ska kosta mer än 1000 daler och skriver till Osbeck att han helst vill ha en ”nuda virgo” (naken jungfru) men inte behöver ha sockeln med för en sådan kan han skaffa i Uppsala. Det fanns några olika tänkbara statyer och Osbeck har uppenbarligen försökt få ner priset. Statyn var gjuten i bly och finns avbildad på Johan Benedict Bussers bild av botaniska trädgården från 1769. 

Botaniska trädgården på Bussers bild 1769. Venus syns mitt i bild vid dammen framför orangeriet.
Bild: www.alvin-portal.org 


Arvid Hjalmar Uggla har skrivit om Linnés köp av statyn i Svenska Linnésällskapets årsbok 1946. Han beskriver hur det framfördes en slags ironisk kritik mot skulpturen i veckotidningen Posten som utgavs i Stockholm. I en artikel skrivs att det inte kan vara mycket värt för undervisning att ha en Venus när det inte finns någon konstakademi, och att Venus väl åtminstone kunde få en nattrock så hon blev lite mer anständig. När trädgården flyttar från Svartbäcksgatan till nuvarande plats invid Slottet kommer också statyn att flyttas. Personer som professorn Jöran Wahlenberg tyckte att den var för oanständig, och han lär ha försett den med ”en lerklump” som skulle skyla vissa delar. Wahlenberg placerade statyn vid dammen söder om Linneanum och vart den sedan tagit vägen är okänt.

Själva motivet går tillbaka på en grekisk skulptur som tros vara en marmorkopia av en bronsstaty från ca 100 f Kr. Det föreställer således Afrodite från början. Skälet till att den kallas Venus de Medici (eller den mediceiska Venus) är att den ägts av Medici-familjen. Det finns flera äldre varianter, men en av de mer kända finns i dag i Uffizierna i Florens. Motivet är en av de mest kopierade antika skulpturerna. Den och liknande figurer föreställande antika gudar och gudinnor har länge varit populära utsmyckningar just i trädgårdar. 

I dag finns åter en Venus de Medici i Linnéträdgården. Den kom dit efter en donation från Göran Atmer i samband med Linnéjubileet 2007. Även i trädgården på Piperska muren finns åter en Venus-staty, där finns även ett antal förgyllda puttis. Kanske liknar de "bytingarna" Linné först vill ha till trädgården. När Venus först kom på plats i slutet av 1750-talet var den med all sannolikhet Uppsalas första staty utomhus. Den var inte helt publikt tillgängligt, trädgården var vanligen låst och alla hade inte tillträde. I någon mån var trädgården publik eftersom det pågick undervisning där. Så det är inte helt förvånande att det blev en viss debatt och diskussion om statyn. Vad som än hamnar i det offentliga eller delvis offentliga rummet kommer att bli granskat och bli föremål för debatt. Det gäller nu och det gällde även på 1700-talet. 

Venus i Piperska murens trädgård i juni 2020. 
Foto: Annika Windahl PonténLäs mer:
Uggla, Arvid Hjalmar ”När Linné fick en Venus-staty till akademins trädgård”, Svenska Linnésällskapets Årsbok, 1946

Rodell, Magnus Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt, Stockholm, Natur och Kultur, 2002 (avhandling)

Brev från Carl von Linné till Pehr OsbeckLinnés förhållande till rasism är komplicerat

  Staty av Carl von Linné av Carl Eldh, utanför Linnémuseet.   Foto: Annika Windahl Pontén Debatten om Linné och rasism verkar inte riktigt ...